4
Flying Malibu / Photomanipulation  Fotografie von Fotograf Hannes Trapp ★1 | STRKNG

Flying Malibu - © Fotograf Hannes Trapp

 
2
Trasparente / Photomanipulation  Fotografie von Fotograf Thomas Gauck ★6 | STRKNG

Trasparente - © Fotograf Thomas Gauck

1
Metamorphosis / Photomanipulation  Fotografie von Fotografin Lia ★1 | STRKNG

Metamorphosis - © Fotografin Lia

1
Gather the storm / Photomanipulation  Fotografie von Fotografin Lia ★1 | STRKNG

Gather the storm - © Fotografin Lia