53
t.w.o. / Black and White  photography by Photographer Dorotheya ★27 | STRKNG

t.w.o. - © Dorotheya


 
11
Cherchez la femme / Portrait  photography by Photographer Dorotheya ★27 | STRKNG

Cherchez la femme - © Dorotheya


 
6
portrait.of.a.clew / Fine Art  photography by Photographer Dorotheya ★27 | STRKNG

portrait.of.a.clew - © Dorotheya


 
6
.no... / Fine Art  photography by Photographer Dorotheya ★27 | STRKNG

.no... - © Dorotheya


 
6
The Ghost of You / Conceptual  photography by Photographer Dorotheya ★27 | STRKNG

The Ghost of You - © Dorotheya


 
2
the.path / Conceptual  photography by Photographer Dorotheya ★27 | STRKNG

the.path - © Dorotheya